Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Số 1 Hùng Mỹ

Xã Hùng Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
0987001935
C2so1hungmy.tuyenquang@moet.edu.vn